Aktualności Aktualności

Informacja o nabywaniu lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia

Nadleśnictwo Brodnica informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy o lasach (Dz.U.2021 poz.1275), zgodnie z którymi kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych może nabywać stanowiące własność osób fizycznych lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Pastwa. Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:

1) Jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych,
2) Zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości,
3) Regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Osoba do kontaktu:
Joanna Krzysiak-Kleczka, tel. 668-025-687