Asset Publisher Asset Publisher

Informacja o nabywaniu lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia

Nadleśnictwo Brodnica informuje, że ma zabezpieczone środki finansowe na rok 2023 na nabycie lasów i gruntów w trybie art. 37ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Zgodnie z powyższym artykułem kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, może nabywać stanowiące własność osób fizycznych lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa. Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w przypadku:

1) jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów
Państwowych;
2) zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego
gruntu lub nieruchomości;
3) regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Nabywanie gruntów następuje po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego, wyrażonej na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Lasów
Państwowych.

Osoba do kontaktu:
Joanna Krzysiak-Kleczka – tel. nr 668-025-687.