Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja Nadleśnictwa Brodnica

Podstawową jednostką organizacyjną w Lasach Państwowych jest Nadleśnictwo, kierowane przez nadleśniczego, który samodzielnie prowadzi gospodarkę leśną na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu.

Lasy Państwowe, jako państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, reprezentująca Skarb Państwa, jest jednostką samofinansującą się. W skład LP wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

  • Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,
  • 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
  • 430 nadleśnictw,
  • 15 jednostek organizacyjnych (zakładów) o zasięgu regionalnym,
  • 7 jednostek organizacyjnych (zakładów) o zasięgu krajowym.

Nadleśnictwo Brodnica bezpośrednio podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Regulamin organizacyjny Nadleśnictwa Brodnica wraz z załącznikami zamieszczony jest na stronie BIP.