Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona przyrody i infrastruktura turystyczn

Takie działania dotyczące terenów Nadleśnictwa Brodnica, znalazły się w podpisanej umowie w ramach projektu pod nazwą „Ochrona przyrody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 4 Region przyjazny Środowisku działania 4.5. Ochrona przyrody Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

W rama projektu Nadleśnictwo Brodnica podjęło się czynnej ochrony rezerwatów przyrody Bachotek, Bagno Mostki i Czarny Bryńsk oraz ratowania cennych siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000. Działania polegające na całkowitym lub częściowym usuwaniu drzew i krzewów z torfowisk zaplanowano na łącznej powierzchni ponad 21 hektarów. Do końca grudnia udało się wykonać zabieg na powierzchni ponad 18 hektarów. Na pozostałej powierzchni zadanie okazało się niemożliwe do realizacji z uwagi na podtopienie terenu. Usunięta z siedlisk masa drewna w niektórych przypadkach przewidziana była do zrębkowania, z pozostawieniem biomasy na gruncie, co również okazało się niemożliwe do realizacji. Wysokie stany wód uniemożliwiły wywóz wyciętych drzew i krzewów do rębaków, co znalazło zrozumienie i akceptację regionalnego konserwatora przyrody. Szczęśliwie udało się zrealizować prace na cennych siedliskach w rezerwatach przyrody.

Drugim działaniem w ramach projektu jest inwestycja w rozwój infrastruktury turystycznej poprzez przebudowę dojazdu turystycznego, przebiegającego przez Górznieńsko – Lidzbarski Park Krajobrazowy w celu skanalizowania ruchu turystycznego w największym kompleksie leśnym Nadleśnictwa Brodnica. Przebudowany dojazd turystyczny skomunikuje z jednej strony siedzibę Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego z tzw. „Zieloną Szkołą” i tamtejszą ścieżką przyrodniczą oraz liczne obiekty przyrodnicze jak rezerwaty przyrody Ostrowy nad Brynicą, Czarny Bryńsk czy Jar Brynicy z pomnikowym Dębem Rzeczypospolitej. Ubiegłoroczne procedury przetargowe nie wyłoniły jednak wykonawcy, dlatego inwestycję przeniesiono na 2019 rok.

Jak widać zaplanowane działania, harmonogramy często rewiduje przyroda czy ekonomia. Takie warunki trudno jest przewidzieć, zwłaszcza, że od fazy projektu do jego realizacji mijają blisko trzy lata.