Asset Publisher Asset Publisher

Przebudowa lasu – po co, jak i gdzie?

W lasach Nadleśnictwa Brodnica rośnie głównie sosna, która zajmuje obecnie 83% całej powierzchni tych lasów.

Następnie dąb, który zajmuje powierzchnię 6% i pozostałe gatunki, takie jak: buk, jesion, olsza, klony, świerk czy modrzew. Możliwości produkcyjne występujących siedlisk, zidentyfikowanych jako bory i lasy mieszane, wskazują na konieczność dokonania przebudowy składów gatunkowych drzewostanów w kierunku promowania gatunków liściastych, głównie dębu i buka. Hodowla lasu ukierunkowane jest więc obecnie na osiągnięcie tego celu, realizowanego głównie w momencie wymiany pokoleniowej lasu, po osiągnięciu tzw. dojrzałości rębnej; dla sosny jest to wiek ok. 110 lat, kiedy to mamy do czynienia z tzw. przebudową całkowitą. Wówczas, w pewnym uproszczeniu, na ok. 30%  powierzchni zrębowej wycinany jest drzewostan w postaci gniazd o wielkości 20-30 arów, w których miejsce zakładane są uprawy złożone z gatunków liściastych głównie dębu i buka, wraz z gatunkami biocenotycznymi. Tak założona uprawa pielęgnowana jest pod osłoną okalającego starodrzewu do osiągnięcia ok. 2 metrów wysokości. Wówczas użytkowany jest las na powierzchni międzygniazdowej, a w jego miejsce sadzone są gatunki światłożądne. Istnieją również inne metody przebudowy drzewostanów, w młodszym lesie, na etapie drzewostanu dojrzewającego, kiedy to stosując odpowiednie cięcia przekształceniowe stwarzane są warunki do wprowadzania drugiego piętra lasu z gatunkami liściastymi będącymi „brakującym ogniwem" docelowego składu gatunkowego.

Wprowadzenie drugiego piętra

Często bywa, że wprowadzone tym sposobem drugie piętro staje się przyszłościowym drzewostanem. Tym sposobem uzyskujemy nowe pokolenie lasu z zamierzonym składem gatunkowym, dostosowanym do możliwości produkcyjnych konkretnego fragmentu lasu bez konieczności wykonywania rębni i ponoszenia kosztów odnowień. 

Działania leśników zmierzające do przebudowy lasów sprawiają, że powstaje nowe pokolenie lasów mieszanych, które przedstawiają większą wartość przyrodniczą i ekonomiczną, jednocześnie są bardziej odporne na uszkodzenia, zarówno przez czynniki biotyczne jak patogeny, czy szkodliwe owady oraz abiotyczne jak okiść śniegowa, wiatry, a nawet pożary lasu.

Poniższe zestawienie wysadzonych w bieżącej kampanii odnowieniowej gatunków drzew potwierdzają rozmach prowadzonej przebudowy lasu w Nadleśnictwie Brodnica.

 

Gatunki drzew wysadzone wiosną 2017 r.

 

Gatunki krzewów wysadzone wiosną 2017 r.

Gatunek

Liczba sadzonek
TSZT

% udział

 

Gatunek

Liczba sadzonek
TSZT

% udział

Bk

476,90

25

 

Jb

1,74

6

Brz

20,57

1

 

Jrz

13,94

49

Db.b

150,19

8

 

Kal.k

2,28

8

Db.sz

198,25

11

 

Róż.fl

7,96

28

Gb

1,70

0

 

Śl.a

2,31

8

Jw.

8,53

0

 

Trz.b

0,42

1

Lp

32,77

2

   

28,65

100

Ol.sz

1,00

0

       

So

926,09

49

       

Św

40,10

2

       

Md

27,87

2

       
 

1883,97

100