Asset Publisher Asset Publisher

Szlaki migracyjne zwierząt

W efekcie szybkiego rozwoju sieci drogowej w Polsce, zarówno pod względem jej zagęszczenia, jak również jakości oraz wskutek intensywnego ruchu pojazdów, następuje ciągły wzrost zagrożenia kolizjami z dzikimi zwierzętami.

Obszary dzikiej przyrody już dawno straciły swoją integralność lub została ona znacznie ograniczona. Proces fragmentacji obszarów leśnych i bagiennych cały czas postępuje. Zwierzęta w naturze muszą się przemieszczać w celu zdobywania pożywienia oraz rozmnażania, warunkującego różnorodność genetyczną i stabilność poszczególnych populacji. Dlatego interakcje na styku człowiek – przyroda są nieuniknione i będą się nasilać.

Najczęściej do wypadków komunikacyjnych z udziałem zwierząt dochodzi w miejscach przecięcia ich stałych szlaków migracyjnych z głównymi drogami. Takich przypadków na terenie Nadleśnictwa Brodnica jest kilka, co potwierdzają częste kolizje ze zwierzętami z grupy jeleniowatych. Szczególnie niebezpieczne i tragiczne w skutkach mogą być zdarzenia z udziałem łosi, jeleni oraz dzików z uwagi na ich rozmiary. Miejscem o największym znaczeniu dla migrujących zwierząt i tym samym najbardziej kolizyjnym jest przebiegający przez las odcinek drogi krajowej nr 15 od skrzyżowania z ul. Olsztyńską w Brodnicy, przez miejscowość Tama Brodzka, do miejsca wyjazdu z lasu przed miejscowością Jajkowo. Przecina on ważny korytarz ekologiczny łączący, poprzez dolinę Drwęcy, dwa duże kompleksy leśne Nadleśnictwa Brodnica – obszar Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, z których każdy objęty jest ochroną w ramach sieci Natura 2000. Wieloletnie obserwacje przyrodnicze prowadzone w tym miejscu potwierdzają, że oprócz dużych ssaków, kolizjom drogowym ulegają tu również ptaki wodno-błotne, co wynika z bezpośredniego sąsiedztwa obszaru Bagiennej Doliny Drwęcy. Kolejne istotne miejsca kolizji ze zwierzętami również zlokalizowane są w ciągu drogi krajowej nr 15 tj. na odcinku przebiegającym przez las między miejscowościami Jajkowo i Wielki Głęboczek w kierunku Olsztyna oraz w miejscowościach Mszano i Małki w kierunku Torunia. Przebieg tych odcinków dróg przedstawiono poniżej.

Wszystkie opisane miejsca znajdują się w obrębie ważnych w skali kraju korytarzy ekologicznych, których rozkład na terenie Nadleśnictwa Brodnica obrazuje poniższa mapa, opracowana przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży.

W ramach działalności Nadleśnictwa Brodnica, biorąc pod uwagę coraz częstsze przypadki kolizji z łosiami, na wspomnianym wyżej odcinku drogi krajowej nr 15 w okolicy miejscowości Tama Brodzka ustawiono dwie tablice ostrzegawcze, informujące o istniejącym szlaku migracyjnym zwierząt i niebezpieczeństwie z tym związanym. W planach przewidziano również oznakowanie kolejnych miejsc.

W związku z powyższym należy przypomnieć wszystkim kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na wymienionych odcinkach dróg i  ograniczeniu prędkości, bo w zderzeniu z łosiem jesteśmy praktycznie bez szans.

 

Źródła:

Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011

http://korytarze.pl/