Asset Publisher Asset Publisher

Zagrożenie pożarowe w lasach

W związku z występującym obecnie wysokim zagrożeniem pożarowym, Nadleśnictwo Brodnica apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie poniższych zasad bezpieczeństwa pożarowego na terenach leśnych:

1. Wjazd do lasu, poruszanie się po lesie pojazdami samochodowymi i zaprzęgami dozwolone są wyłącznie drogami publicznymi i drogami leśnymi specjalnie oznakowanymi drogowskazami prowadzącymi do:

  • ośrodków, obiektów i urządzeń turystyczno – wypoczynkowych,
  • brzegów jezior, rzek o dużej frekwencji turystycznej,
  • terenów leśnych wyznaczonych do masowego przebywania ludności w celach wypoczynkowych, miejsc zabytkowo – historycznych i innych o szczególnych walorach,

2. Ruch pieszy i rowerowy może odbywać się bez ograniczeń na tych terenach leśnych, na których nie obowiązuje trwały lub okresowy zakaz wstępu.

3. Postój pojazdów mechanicznych na terenach leśnych jest dozwolony wyłącznie w oznakowanych miejscach postoju, na parkingach i terenach obiektów turystyczno – wypoczynkowych.

4. W przypadku wprowadzenia zakazu wstępu do lasu w związku ze szczególnym zagrożeniem pożarowym zabroniony jest całkowicie ruch pieszy, konny, rowerowy oraz innymi pojazdami zaprzęgowymi i mechanicznymi na obszarach leśnych. Zakaz ten nie dotyczy dróg publicznych, terenów ośrodków wypoczynkowych, pól biwakowych oraz dróg dojazdowych do tych obiektów.

5. Osoby udające się do lasu obowiązane są do zapoznania się z umieszczonymi przy drogach leśnych tablicami informacyjnymi, znakami drogowymi i innymi znakami regulującymi zachowanie i poruszanie się w lesie oraz do przestrzegania wynikających z nich nakazów i zakazów. Osoby te obowiązane są również do stosowania się do wskazówek i uwag pracowników PGL Lasy Państwowe w zakresie zachowania się w lesie.

6. Na terenach leśnych oraz w odległości do 100 m od lasu niedozwolone jest:

  • biwakowanie poza wyznaczonymi miejscami biwakowania oraz obozowiskami turystycznymi,
  • rozniecanie ognisk, pozostawianie lub porzucanie butelek i innych opakowań szklanych, palących lub tlących się przedmiotów, jak również niezgaszonych zapałek i niedopałków papierosów, korzystanie z otwartego płomienia oraz spalanie pokrywy gleby i pozostałości roślin,
  • palenie tytoniu w okresie od 1 marca do 31 października, z wyjątkiem dróg i miejsc o odsłoniętej glebie mineralnej oraz obiektów turystyczno – wypoczynkowych,
  • używanie kuchenek turystycznych w miejscach do tego celu niewyznaczonych.

7. Każda osoba przebywająca w lesie w razie zauważenia pożaru leśnego obowiązana jest bezzwłocznie wszcząć alarm w celu sprowadzenia do jego gaszenia pracowników leśnych, straż pożarną oraz inne osoby. Nikt nie ma prawa uchylać się od udziału w gaszeniu pożaru z wyjątkiem osób zwolnionych od tego obowiązku na podstawie Ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Telefony alarmowe: Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny +48 564943931, +48 564943900

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Tekst jednolity),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Tekst jednolity).

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica