Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to jedna z form ochrony indywidualnej i są to ,,pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami,

wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie''.

Drzewo pomnikowe (fot. Wiktor Furmanek)

Dąb Rzeczypospolitej (fot. Henryk Kapusta)

Na terenie Nadleśnictwa Brodnica znajdują się obecnie 32 pomniki przyrody. Przeważają pojedyncze drzewa - 23 szt., ponadto 6 grup drzew, 1 aleja drzew, 1 jałowiec pospolity oraz 1 głaz narzutowy.