Asset Publisher Asset Publisher

Zapytanie ofertowe - Odwodnienie chłodni i wykonanie niecki na płyn dezynfekcyjny w ramach bioasekuracji

1. Inwestor Nadleśnictwo Brodnica
zaprasza do złożenia oferty cenowej na :
,,Odwodnienie chłodni i wykonanie niecki na płyn dezynfekcyjny w ramach bioasekuracji”

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia liniowego przy chłodniach na terenie OHZ Mszano w celu dostosowania do wymogów sanitarnych w związku z wejściem w żółtą strefę ASF.
Kod CPV 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe

2. Termin realizacji zamówienia: do 20 września 2021r.
3. Miejsce i sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, pokój nr 3 – p. Przemysław Jakubowski, e-mail: p.jakubowski@torun.lasy.gov.pl
4. Kryteria wyboru ofert:
Cena – 100 %
5. Wymagania dotyczące robót:
• wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401), przepisami ppoż oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
• Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,
• Wykonawca na wykonane roboty udzieli min. dwuletniej rękojmi,
• Inwestor może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu,
• na wbudowane urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji na okres odpowiadający co najmniej okresowi udzielonemu przez ich producenta. Okresy gwarancji liczone będą
również od daty odbioru końcowego robót. Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą
przekazane przez Wykonawcę wraz z protokołem odbioru końcowego.

Kompletna dokumentacja do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się poniżej - Materiały do pobrania.