Wydawca treści Wydawca treści

Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej

Po dokonaniu analizy funkcjonowania OHZ, a w szczególności realizacji zadań wynikających z zapisu art. 28 Ustawy Prawo Łowieckie, należało stwierdzić, że najlepszym kierunkiem działań dla rozwoju OHZ „Mszano” będzie odbudowa populacji rodzimych gatunków zwierzyny drobnej, takich jak np. zając czy kuropatwa.

Powyższe zadania stały się podwaliną „ Programu Działania Ośrodka Hodowli Zwierzyny " na lata 2008 – 2017, zatwierdzonego przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Obwód łowiecki nr 79, którym zarządza Nadleśnictwo Brodnica jest typowym obwodem polnym. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 8928 ha, z czego 30 % stanowią lasy. Wynika z tego, że około 6,5 tyś. ha to grunty rolne. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi około 10 – 15 ha, na których uprawiane są wszystkie gatunki roślin. Duża liczba miedz i silnie zakrzewionych, małych oczek wodnych tworzy bogatą mozaikę naturalnych remiz.

Wieloletnia analiza liczebności zajęcy i kuropatw wykazała ich zdecydowanie niskie stany, wielokrotnie niższe od tych z lat 80-tych. Problem spadku liczebności gatunków zwierzyny drobnej w ostatnich 20 latach obserwowany jest nie tylko w Polsce ale również w wielu krajach sąsiednich. Przyczyną tego zjawiska jest zanik mozaikowatości siedlisk rolniczych na rzecz monokultur, nadmierny wzrost populacji skrzydlatych i czworonożnych drapieżników, w tym szczepionych na wściekliznę lisów oraz zdziczałych psów i kotów, choroby, a także intensywna chemizacja i mechanizacja rolnictwa.

Sytuacja stała się powodem podjęcia radykalnych działań w kierunku zwiększenia liczebności rodzimych gatunków drobnej zwierzyny. Lasy Państwowe, Zarządy Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku, Toruniu i Bydgoszczy oraz Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zainicjowały przedsięwzięcie, polegające na zatrzymaniu niekorzystnego trendu. Program Odbudowy Populacji Zwierzyny Drobnej został w zakresie wzbogacania zasobów środowiska przyrodniczego wpisany przez Zarząd Województwa w Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 r. Współfinansowany jest on przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu oraz Zarządy Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

W założeniach programu planowane są następujące działania:

  • sukcesywne wsiedlenie w specjalnie wyznaczonych, korzystnych przyrodniczo miejscach ok. 2 tys. zajęcy, 30 tys. kuropatw, 30 tys. bażantów oraz 2,5 tys. dzikich królików,
  • przyrodnicze zagospodarowanie przestrzeni wsiedleń, a także budowę odpowiednich wolier adaptacyjnych,
  • kompleksowa ochrona miejsc wsiedleniowych przed inwazyjnym działaniem drapieżników,
  • ukierunkowana edukacja młodzieży w szkołach i dorosłych mieszkańców terenów wiejskich regionu.

Ze strony Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu beneficjentem programu zostało Nadleśnictwo Brodnica.

Założeniem planowanego przedsięwzięcia jest doprowadzenie do wzrostu populacji zwierzyny drobnej. Wsiedlenie osobników pochodzących z hodowli zamkniętej (zające i kuropatwy) ma za zadanie poza bezpośrednim wzrostem liczebności także odświeżenie krwi. Ten czynnik ma bardzo ważne znaczenie gdyż osobniki pochodzące z innych biotopów mogą wzmóc dynamikę rozwoju rodzimej populacji. Metoda zasilania lokalnych populacji zwierzyny osobnikami innych populacji jest szeroko stosowana i przynosi pozytywne efekty. Wynik tych działań będzie znany za kilka lat.