Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - Odwodnienie drogi Szkółki Leśnej Zarośle

Informacja do zamówienia | 27.08.2021

W związku z błędami w kosztorysie oraz brak poprawionych załączników do
postępowania pt.: ,,Odwodnienie drogi Szkółki Leśnej Zarośle” Nadleśnictwo Brodnica
zmienia termin składania ofert.
 
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć do dnia 02.09.2021 roku, do godziny
10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Brodnica, adres ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica. pokój nr 15
(I piętro).  
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Nadleśnictwa Brodnica przy ul. Sądowej 16, 87-300
Brodnica w dniu 02.09.2021 r. o godzinie 11:00.  
 
Po uzyskaniu poprawionych kosztorysów niezbędnych do sporządzenia oferty zostaną one
zamieszczone niezwłocznie na stronie prowadzonego postępowania.
 

Informacja do zamówienia | 17.08.2021

W związku z błędami w kosztorysie załączonym do postępowania pt.: ,,Odwodnienie drogi Szkółki Leśnej Zarośle” Nadleśnictwo Brodnica zmienia termin składania ofert.
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć do dnia 27.08.2021 roku, do godziny 10:30 w siedzibie Nadleśnictwa Brodnica, adres ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica. pokój nr 15 (I piętro).
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Nadleśnictwa Brodnica przy ul. Sądowej 16, 87-300 Brodnica w dniu 27.08.2021 r. o godzinie 11:00.
Najpóźniej do dnia 20.08.2021r. Nadleśnictwo Brodnica załączy poprawione kosztorys ślepy oraz przedmiar robót.

 

Inwestor Nadleśnictwo Brodnica zaprasza do złożenia oferty cenowej na :
,,Odwodnienie drogi Szkółki Leśnej Zarośle”

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia drogi Szkółki Leśnej Zarośle polegającej na ułożeniu drenażu oraz wykonaniu studzienek i odprowadzenia”

Kod CPV 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe

Poniżej załączono szczegółowe informacje nt. zamówienia wraz z załącznikami do zapytania ofertowego.