Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa Brodnica

Nadleśnictwo Brodnica zajmuje powierzchnię 21179 ha i podzielone jest na 3 obręby leśne: Mścin, Zbiczno i Rudę. W skład Nadleśnictwa wchodzi 15 leśnictw, Szkółka Leśna Zarośle i Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Mszano".

Nadleśnictwo nadzoruje gospodarkę leśną w lasach innych własności na powierzchni ponad 3247,02 ha. Lasy Nadleśnictwa położone są na terenie 12 gmin w 197 kompleksach.

Na terenie Nadleśnictwa Brodnica dominują gleby rdzawe na powierzchni ponad 77%, gleby płowe to około 8% powierzchni, pozostałe to gleby brunatne właściwe, gleby bielicowe, murszowe i czarnoziemy. W dorzeczu rzeki Drwęcy, Brynicy oraz w części przybrzeżnej jezior znajdują się gleby torfowe i murszowe.

fot. Wiktor Furmanek

Dominującym typem siedliskowym lasu jest LMŚw. Najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem w lasach Nadleśnictwa Brodnica jest sosna pospolita, zajmująca 84% powierzchni leśnej oraz dąb rosnący na jej ponad 5%. Sosna występująca zarówno w litych drzewostanach, jak też z udziałem dębu, buka czy modrzewia, cechuje się dobrą jakością techniczną. Jednak w związku ze zdecydowaną przewagą zasobnych siedlisk lasowych zachodzi pilna potrzeba przebudowy istniejących drzewostanów. Obecne działania brodnickich leśników polegają głównie na przebudowie tych drzewostanów, dostosowującej skład gatunkowy do możliwości produkcyjnych siedliska.

fot. Borys Szpryngwald

Urozmaicona rzeźba terenu nadleśnictwa powstała w okresie zlodowacenia bałtyckiego. Pod względem klimatycznym nadleśnictwo znajduje się w regionie klimatycznym Mazurskim. Przeciętna ilość opadów rocznie to około 650mm. Średnia temperatura lipca to +17,6°C, a czas trwania zimy przy średniej temperaturze poniżej 0°C to 91 dni. Czas trwania lata ze średnią temperaturą powyżej 15°C wynosi 90 dni.