Asset Publisher Asset Publisher

Mała retencja

Retencja to czasowe zatrzymywanie wody opadowej na obszarze zlewni w zbiornikach wodnych, ciekach i bagnach (retencja powierzchniowa) oraz w gruncie (retencja podziemna).

Znaczenie retencjonowania wody jest ogromne. Zmniejszeniu ulega spływ powierzchniowy wód, co w konsekwencji ogranicza skutki powodzi i erozji, podwyższa się poziom wód gruntowych, a przez to stwarza się lepsze warunki do wzrostu lasu. Powstałe zbiorniki wodne zwiększają również bioróżnorodność oraz walory krajobrazowe.

Obszar małej retencji w Rytychbłotach (fot. Przemysław Jakubowski)

Zastawka w Rytychbłotach (fot. Przemysław Jakubowski)

Nadleśnictwo Brodnica również aktywnie włączyło się w program małej retencji wodnej, opracowując jeszcze w 2007 roku stosowny program, zgodnie z którym do 2010 roku miały powstać trzy obiekty tego typu. Pod koniec 2007 roku powstał pierwszy zbiornik w Leśnictwie Borek o powierzchni 2,35 ha i objętości ok. 1100 m³. Kolejny obiekt powstał w Leśnictwie Rytebłota. W miejscu nieużytkowanych łąk, na powierzchni ponad 30 ha utworzony został płytko podtopiony zbiornik retencyjny o szacowanej objętości retencjonowanej wody ok. 106000 m3. Ostatnim elementem programu było podtopienie terenu o powierzchni prawie 50 ha, o szacowanej objętości retencjonowanej wody ok. 171500 m3. Jest to obszar łąk po osuszonym w I połowie XX w. jeziorze na terenie Leśnictwa Ostrówki.

Wszystkie te obiekty w znacznym udziale sfinansowane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Olsztynie. Należy nadmienić, że każdy z obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Brodnica jest działaniem polegającym na odtworzeniu stosunków wodnych uroczysk przekształconych niegdyś w wyniku działalności człowieka oraz poprzedzone jest koniecznymi badaniami terenowymi.