Asset Publisher Asset Publisher

Edukacja ekologiczna społeczeństwa w oparciu o rozbudowaną ścieżkę przyrodniczą „Szumny Zdrój”

Inwestycja zrealizowana w 2012 roku. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł prawie 245 tys. zł.

W 50% przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zadanie polegało na przebudowie wraz z rozbudową ścieżki przyrodniczej „Szumny Zdrój" znajdującej się częściowo na terenie rezerwatu przyrody o tej samej nazwie.  Dzięki inwestycji odbudowano dwa zbiorniki wodne, powstała drewniana wiata, a na trasie ścieżki posadowiono tablice edukacyjne opisujące zagadnienia związane z biologią gatunków flory i fauny leśnej, ekologią środowiska leśnego oraz pracą leśników. Przebudowano trasę ścieżki tak, aby przebiegała przez znajdujące się nieopodal arboretum, a także wzdłuż brzegów odbudowanych zbiorników wodnych, gdzie odwiedzający mogą zapoznać się z gatunkami roślin leśnych oraz dowiedzieć się o konieczności retencjonowania wody. Jeden ze zbiorników wodnych został adaptowany na punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych. Niedaleko Leśniczówki Górzno, na trasie ścieżki posadowiono drewnianą wiatę, w której można wypocząć lub przeprowadzić lekcję. Wiata wyposażona jest w prąd elektryczny, w sanitariaty z bieżącą wodą oraz miejsca postoju pojazdów.

Celem zasadniczym podjętego działania, było stworzenie warunków do zwiedzania i wypoczynku na terenie rezerwatu przyrody „Szumny Zdrój", znajdującego się w pobliżu miasta Górzno, miasta intensywnie rozwijającego się  turystycznie. Osiągnięty cel to z jednej strony udostępnienie turystyczno – edukacyjne rezerwatu przyrody, a z drugiej skanalizowanie ruchu turystycznego na wytyczony szlak w celu ochrony rezerwatu.

Zaplanowany cel przewyższył oczekiwania, w pierwszych dwóch miesiącach od zakończenia prac, obiekt zwiedziło ponad 1200 osób. Należy podkreślić, że przebudowana ścieżka jest nieodpłatnie dostępna zarówno dla turystów indywidualnych jak i grup zorganizowanych.

Więcej informacji w zakładce Obiekty edukacyjne.