Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Lasy Nadleśnictwa Brodnica charakteryzują się prawidłową strukturą wiekową (najwięcej drzewostanów w wieku przypadającym na optymalny okres ich życia). Obrazuje to wskaźnik - powierzchnia klas wieku drzewostanów.

Najliczniejsza (najbardziej rozpowszechniona) jest klasa o symbolu IIIb, czyli drzewostany znajdujące się w przedziale wiekowym od 51 do 60 lat (drzewostany w "sile wieku"). Powierzchnia starszych klas wieku przeważa nad powierzchnią drzewostanów młodszych niż 50 lat, zapewniając dużą biomasę (zasobność) i obfite wytwarzanie nasion. Można także zaobserwować korzystne tendencje dynamiki ich rozwoju w skali ostatnich trzech dziesięcioleci. Wartość brodnickich lasów rośnie, a ich stan gwarantuje przyszłym pokoleniom korzyści co najmniej takie, jakie są obecnie. Powiększa się pełnia bogactwa przyrodniczego naszych lasów i rośnie możliwość wypełniania przez nie licznych funkcji ekologicznych, społecznych i gospodarczych.

W Nadleśnictwie Brodnica występuje korzystne zjawisko, polegające na systematycznym wzroście powierzchniowego udziału siedlisk lasowych (obecnie wynosi on 63,1%) - żyznych o potencjalnie dużym zróżnicowaniu biologicznym. Dowodzi tego wskaźnik - udział powierzchniowy typów siedliskowych lasu. Trwa również przebudowa drzewostanów dostosowująca skład gatunkowy drzewostanów do zmienionych siedlisk.