Zasoby leśne

Lasy Nadleśnictwa Brodnica charakteryzują się prawidłową strukturą wiekową (najwięcej drzewostanów w wieku przypadającym na optymalny okres ich życia). Obrazuje to wskaźnik - powierzchnia klas wieku drzewostanów.

Hodowla lasu

Jednym z celów gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica jest podwyższenie jakości, odporności i trwałości lasów oraz produkcja najwyższej jakości surowca drzewnego.

Ochrona lasu

Lasy narażone są na szkodliwe działanie wielu czynników abiotycznych i biotycznych, dlatego też konieczne jest stałe śledzenie ich zdrowotności oraz podejmowanie, w razie potrzeby, właściwych działań ochronnych.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.