Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody – niedostępne dla ludzi

Rezerwaty przyrody to szczególnie chronione obszary, dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo, ale i własne – turystów, Nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica przypomina o zakazie wstępu na ich teren.

„Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi" – taką definicję zawiera ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Zgodnie z zapisami przytoczonej ustawy w rezerwatach obowiązuje szereg ograniczeń, m. in. „zakaz ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska".

Rezerwaty przyrody to szczególnie chronione obszary, dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo, ale i własne – turystów, Nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica przypomina o zakazie wstępu na ich teren. Nadleśnictwo Brodnica może poszczycić się występowaniem trzynastu rezerwatów przyrody, z których tylko dwa - Szumny Zdrój oraz Jar Brynicy mają udostępnioną ścieżkę turystyczną. Ścieżki te są na bieżąco monitorowane przez pracowników Służby Leśnej, a zagrażające bezpieczeństwu turystów drzewa, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem RDOŚ, ścinane. W pozostałych rezerwatach ‘'przyroda rządzi się swoimi prawami'', dlatego wstęp na ich teren jest szczególnie niebezpieczny i zakazany. Pamiętajmy o tym spotykając w lesie tablicę zakazującą wstępu na teren rezerwatu przyrody.