Asset Publisher Asset Publisher

Ośrodek Hodowli Zwierzyny "Mszano"

OHZ Mszano gospodaruje na jednym z dziewięciu obwodów łowieckich pozostających w zarządzie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Warunki przyrodnicze

Obwód łowiecki Nr 79 zajmuje powierzchnię ok. 9 000 ha, z czego prawie 30 % stanowią lasy skumulowane w trzech głównych kompleksach po ok. 1000 ha. Cechuje je bardzo bogaty skład gatunkowy i nieprzeciętny udział gatunków liściastych i siedlisk lasowych. To tereny bogate pod względem rolniczym, gdzie przeważającą część upraw rolnych stanowi kukurydza i zboża osiągające bardzo wysokie wydajności.
Południową granicę obwodu wyznacza rzeka Drwęca. Pofałdowany teren z rozrzuconymi kompleksami leśnymi i malowniczą pradoliną rzeki daje myśliwemu możliwość przeżycia niezapomnianej przygody.

Polowania indywidualne organizowane są dla małych grup myśliwych optymalnie 2 - osobowych. Dla polowań zbiorowych najlepsza jest grupa ok. 10–cio osobowa. Do każdego polowania zapewniany jest tłumacz języka angielskiego lub niemieckiego.

Na terenie obwodu występują jelenie, daniele, sarny, dziki a nawet łosie i bobry. Można także spotkać prawie wszystkie gatunki zwierzyny drobnej.

Gospodarka łowiecka

W łowisku znajduje się 45 ambon. Przez cały rok utrzymywanych jest 10 nęcisk dla dzików, z których dodatkowo zimą korzystają inne zwierzęta. Dla wzbogacenia naturalnej bazy żerowej dla zwierzyny, na poletkach łowieckich o powierzchni prawie 3 ha uprawiane są rośliny chętnie przez nią zjadane. Dzięki temu ograniczane są szkody w lesie i na polach. Karma niezbędna do zimowego dokarmiania zwierzyny pochodzi z blisko 20 ha uprawianych gruntów rolnych i z zakupu od okolicznych rolników.

Zwierzyna

Na terenie OHZ - tu występują jelenie, daniele, sarny, dziki . Można także spotkać prawie wszystkie gatunki zwierzyny drobnej. Ostatnio pojawiły się łosie a bobry zadomowiły się tak, że wszędzie ich pełno. Niektórzy myśliwi donoszą o zaobserwowanych wilkach. Jest to bardzo prawdopodobne, albowiem Drwęca to naturalny szlak migracyjny dla wszystkich gatunków zwierzyny. W każdym z licznych oczek wodnych spotkać można wiele gatunków kaczek a w zakrzewieniach bażanty nie należą do rzadkości. Populacja lisa szacowana jest na ponad sto sztuk i każdy amator trofeum w postaci lisiej skórki będzie miał na co popolować. Sytuacja zająca i kuropatwy niestety nie napawa optymizmem. Prowadzone corocznie inwentaryzacje wskazują, że stan populacji kuropatwy i zająca (1,7 osobnika/100 ha w 2007 roku; 1,6 osobnika/100 ha w 2008 roku;) kształtuje się na bardzo niskim poziomie i na dodatek wykazuje tendencję spadkową. Analiza walorów przyrodniczo łowieckich obwodu nr 84, wskazuje na potencjalnie dobre warunki dla bytowania zwierzyny drobnej, dlatego Nadleśnictwo Brodnica jako zarządca obwodu podjęło działania w tym kierunku.

Sarny

Populacja sarny na terenie obwodu liczy wg inwentaryzacji 270 sztuk i oscyluje na optymalnym poziomie, zgodnym z możliwościami żywieniowymi łowiska, określonymi w wieloletnim łowieckim planie hodowlanym. Populacja sarny oceniana jest na ustabilizowaną płciowo. W związku z tym, w ciągu sezonu łowieckiego pozyskiwanych jest 30 - 35 rogaczy, ponadto można strzelać kozy i koźlęta w ilości wynikającej z zatwierdzonych planów łowieckich. Większość rogaczy pozyskiwanych jest w terenie polnym, bogatym rolniczo, stąd trofea zadowolą najbardziej wymagających. W każdym niemal sezonie zdarzają się trofea medalowe. Polowania odbywają się głównie na początku sezonu i latem w czasie rui.

Jelenie

Populacja jeleni występujących w łowisku nosi wiele cech charakterystycznych dla jelenia mazurskiego, który regularnie migruje na te tereny doliną rzeki Drwęcy. Widoczne jest to w wielkości tuszy osobników oraz wielkości pozyskiwanych trofeów. Populacja jelenia na terenie OHZ – tu liczy około 50 sztuk. Ilość ta jest zgodna z pojemnością łowiska i ilością określoną w wieloletnim łowieckim planie hodowlanym. Struktura płci jest także ustabilizowana. W przeciętnym sezonie łowieckim przeznacza się do odstrzału pięć byków. Podczas polowań organizowanych w czasie rykowiska pozyskiwane są często byki o masie trofeum 7 - 8 kg. Optymalne są polowania indywidualne dla dwuosobowych grup w drugiej połowie września. Poza bykami, organizowane są także polowania na łanie i cielęta.

Daniele

Populacja danieli w łowisku liczy około 80 sztuk. Występują one tylko w zachodniej części łowiska, w kompleksie Cieszyny. Pomimo to bekowisko odbywa się każdego roku, co dodatkowo poprawia walory łowieckie obwodu. Rokrocznie pozyskiwanych jest ok. 30 sztuk danieli, w tym ok. 5 byków. Optymalne na byki to polowania indywidualne w maksymalnie dwuosobowych grupach.

Dziki

Z powodu rozproszenia terenów leśnych na małe kompleksy najlepsze efekty przynoszą polowania indywidualne lub polowania zbiorowe dla małych grup myśliwych w ilości ok. 10 osób. Duża ilość lasów liściastych – dębowych i bukowych oraz duża powierzchnia zasiewów kukurydzy sprzyja rozwojowi populacji dzików. Roczny plan pozyskania dla tego gatunku wynosi ponad 100 sztuk. Spotkanie dzika na każdym polowaniu jest niemalże pewne.

Zakwaterowanie

Myśliwi polujący w naszym obwodzie kwaterowani są w miejscowej bazie agroturystycznej „Dworek Polski" dysponujący 4 pokojami z indywidualnymi łazienkami. Kwatera serwuje tradycyjne polskie jedzenie, jest także możliwość ułożenia własnego menu. Do dyspozycji są także inne, licznie rozwinięte na Pojezierzu Brodnickim gospodarstwa agroturystyczne, dysponujące bazą noclegową, zależnie od upodobań myśliwych i możliwości ich zakwaterowania.

Odległości

  • Odległość do lotniska w Warszawie – ok. 200 km,
  • Odległość do portu lotniczego i morskiego w Gdańsku – ok. 200 km,
  • Odległość do przejścia granicznego w Świecku – ok. 390 km,
  • Najbliższe miasto Brodnica – 8 km,

Lokalne atrakcje

Brodnica – miasto liczące ok. 33 tyś. mieszkańców z ponad 700-letnią historią zapisaną licznymi zabytkami takimi jak np:

  • zamek krzyżacki wzniesiony w latach 1305 – 1339,
  • mury miejskie i brama Chełmińska wzniesione w latach 1310 -1330,
  • kościół farny wzniesiony w latach 1285 – 1370,
  • rynek miejski wraz z zabudową na planie trójkąta.

Oprócz tego wiele innych atrakcji wraz z muzeum brodnickim. Pobyt dodatkowo uatrakcyjnia dobrze rozwinięta sieć gastronomiczna.

Brodnicki Park Krajobrazowy – obszar 13 674 ha położony w centrum Pojezierza Brodnickiego. Pofałdowany działaniem lodowca teren roztacza piękne widoki na lasy z ponad 60 jeziorami. To idealne miejsce na spędzenie letniego wypoczynku.

Górznieńsko – Lidzbarski Park Krajobrazowy – obszar 27 766 ha położony na granicy województw: kujawsko – pomorskiego, warmińsko – mazurskiego i mazowieckiego. Ponad 70 % powierzchni parku stanowią lasy, pośród których znajduje się kilkadziesiąt jezior. Z centralnej części parku wypływa rzeka Brynica, której bieg na pewnych odcinkach przypomina górskie potoki.

Rzeka Drwęca – prawy dopływ Wisły łączący z nią jeziora Mazurskie, długość ok. 165 km. Na odcinku ponad 15 km stanowi naturalną południową granicę obwodu łowieckiego.

Obszary NATURA 2000 – dzięki prawidłowo prowadzonej gospodarce leśnej przez Nadleśnictwo Brodnica, Komisja Europejska wyznaczyła cztery obszary o kluczowym znaczeniu dla zachowania walorów przyrodniczych:
- Ostoja Brodnicka,
- Ostoja Lidzbarska,
- Dolina Drwęcy,
- Bagienna Dolina Drwęcy.
Te obszary to przykład pogodzenia gospodarki leśnej z wymogami ochrony przyrody.

Pozostałe atrakcje wypełniające czas aktywnego wypoczynku na pojezierzu to między innymi:
- zwiedzanie leśnych ścieżek dydaktycznych w miejscowościach Grabiny oraz Górzno, umożliwiające poznawanie tajemnic, którymi rządzi się natura,
- spływy kajakowe jeziorami i rzeką Drwęcą, dzięki którym przyrodę pojezierza można oglądać z najpiękniejszej perspektywy,
- jazda konna, która pozwala z siodła podziwiać tajemnice natury.